ARTISTIC GALLERY RUSSI KARABIBEROV

 

ARTISTIC GALLERY RUSSI KARABIBEROV NEW DAWN

It is our pleasure to invite you to

И ЗЛО Ж БА А К В А РЕЛ

EXCHANGE RATE FOR FREE TIME…

A LEKSAN DURTELALIM

O L Я T E L A L L M

 December 18, 2020 - January 16, 2021

Svoboda Square, 5

          Alexander Telalim is a Bulgarian from the Ukrainian part of Bessarabia. He was born in 1966 in Vladivachen. Pre 1995 moved to live in Bulgaria, where Stenopis graduated from the National Academy of Arts in Sofia.

          Actively participates in art exhibitions in Bulgaria and abroad. Hudoznik with perfect watercolor technique and exquisite visual language. He has presented a number of solo exhibitions in Bulgaria, Germany, Austria, Poland, France, Spain, USA, Switzerland, Japan, Belgium, Germany, Russia and in his native Ukraine.

          It has been known to New Zealand connoisseurs since 1999, when it was the first to present its next solo exhibition.

         Olya Telalim was born in Sofia in 2005. Since 2018, he has been studying at the National School for his experiences, Ilij Petrov in Sofia.

         Participation in a number of exhibitions and competitions. She is the winner of a number of awards including: First prize in the category of frescoes at the International Danube Children's Festival of Friendships - River of Friendship, 2019 autumn practice by NUII Ilij Petrov, 2020.

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ РУСИ КАРАБИБЕРОВ НОВА ЗАГОРА

Има удоволствието да Ви покани на

И З Л О Ж Б А   А К В А Р Е Л

Р А З Х О Д К И  П О  В Р Е М Е  Н А  Б Е З В Р Е М И Е …

А Л Е К С А Н Д Ъ Р  Т Е Л А Л И М

О Л Я  Т Е Л А Л И М

 18 декември, 2020 година – 16 януари, 2021 година

Площад Свобода, 5

          Александър Телалим е българин от украинската част на Бесарабия. Роден е през 1966 година във Владичен. През 1995 г. се премества да живее в България, където завършва Стенопис в Националната художествена академия в  София.

          Активно участвува в художествени изложби в България и чужбина. Художник с перфектна акварелна техника и изтънчен визуален език. Представя множество персонални изложби в България, Германия, Австрия, Полша, Франция, Испания, САЩ, Швейцария, Япония, Белгия, Германия, Русия и в родната Украйна.

          На новозагорские ценители е познат от 1999 година когато за първи път се представя със своя поредна самостоятелна изложба.

         Оля Телалим е родена в София през 2005 година. От  2018 година учи в Национално училище по изящни изкуства Илия Петров в  София.

         Участва в множество изложби и конкурси. Носителка е на множество награди между които: Първа награда в категория живопис в международен детски фестивал на изкуствата Дунав - река на приятелството, 2019 година, Отличие в Национален младежки конкурс за изящни изкуства, приложни изкуства и дизайн, 2020 година и Първа награда от организаторите на есенна практика от НУИИ Илия Петров, 2020 година.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments