NEW DAWN AT THE VIEW OF UKRAINIAN ARTISTS

 

NEW DAWN

AT THE VIEW OF UKRAINIAN ARTISTS

May 5 - May 30, 2022

Disclosure: May 5, 5:30 p.m.

Svoboda Square, 5

     The exhibition includes twenty-two colorful works by twelve Ukrainian artisans: Olga Sabko, Vadim Goryansky, Olena Berezinska, Ekaterina Nikolenko, Vasiliy Leki, Olga Shishman, Miroslav Duzinkevich, Volodirina Semryk, Volodirina Semerich.

     The works were created during the New Year Zagora fresco painting in which the rejuvenating part has artists from Ukraine.

     The authors of the works are representatives of the newest generation of Ukrainian artisans with an active participation in a number of art projects.

     The products included in the exhibition carry the individual interpretations of all one of the twelve authors of the sunny New Zagora and their circumstances filled with a lot of love, mood and enviable professionalism.

     Art Gallery Rusi Karabiberov brings to his funds over one hundred and fifty productions of frescoes and graphics by seventy-one Ukrainian artisans.

     The event is the first in a series of exhibitions that will present to the public this collection of contemporary Ukrainian illustrative experiences.

 

Има удоволствието да Ви покани на

И З Л О Ж Б А Ж И В О П И С

НОВА ЗАГОРА
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА УКРАИНСКИ ХУДОЖНИЦИ

5 май – 30 май 2022 година
Откриване: 5 май, 17.30 часа
Площад Свобода, 5

 

Изложбата включва двадесет и две живописни творби на дванадесет украински художника: Олга Сабко, Вадим Горянски, Олена Березянска, Екатерина Николенко, Василий Леки, Олга Шишман, Мирослав Дузинкевич, Володимир Семчук, Инна Козик, Кристина Ярош, Екатерина Очередко и Татяна Очередко.
Творбите са създадени по време на ежегодният пленер по живопис Нова Загора в който преобладаващо участие имат художници от Украйна.
Авторите на творбите са представители на най-новото поколение украински художници с активно участие в множество художествени проекти.
Включените в изложбата произведения носят индивидуалните интерпретации на всеки един от дванадесетте автори на слънчева Нова Загора и нейните околности изпълнени с много любов, настроение и завиден професионализъм.
Художествена галерия Руси Карабиберов притежава в своите фондове над сто и петдесет произведения живопис и графика от седемдесет и един украински художника.
Настоящата изложба е първата от поредиците изложби в които ще бъде представена пред публиката тази колекция от съвременно украинско изобразително изкуство.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments