ANTONETA KASTRATI'S PROJECT

 

5

 

THE GENERAL ASSEMBLY OF THE SEE NETWORK IS HELD - ANTONETA KASTRATI'S PROJECT IS SUPPORTED

 

Within the framework of the 63rd edition of the International Film Festival in Thessaloniki, Greece, the General Assembly of Film Centers of Southeast Europe was held, which is organized on an annual basis.

The assembly has brought together cinematographers from Southeast European countries, including Albania, Cyprus, Greece, Montenegro, Kosovo, North Macedonia, Romania and Bulgaria.

"We are happy with the cohesion and cooperation so far, but we want from now on to reflect in the direction of expanding the network and diversifying the ways of supporting the film", said the leader Çitaku, among other things, on the occasion of the joint conference where they were released also the projects that won the support of the network this year.

Among the film projects that will be financially supported by the Cinematographic Network of Southeast Europe, is the Kosovar film "Back to the Mountain" by director Antoneta Kastrati.

Among other things, the Network aims to create a space that increases cooperation and diversity in the cinematographic productions of the countries of Southeast Europe.

 

 

MBAHET ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E RRJETIT SEE – MBËSHTETET PROJEKTI I ANTONETA KASTRATIT

Në kuadër të edicionit të 63-të të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit në Selanik të Greqisë, është mbajtur Asambleja e Përgjithshme e Qendrave të Filmit të Evropës Juglindore, e cila organizohet në baza vjetore.  

Asambleja ka mbledhur përfaqësues të kinematografisë nga vendet e Evropës Juglindore, duke përfshirë Shqipërinë, Qipron, Greqinë, Malin e Zi, Kosovën, Maqedoninë e Veriut, Romaninë dhe Bullgarinë.  

I gëzohemi kohezionit dhe bashkëpunimit të deritashëm, por duam që tash e tutje të reflektojmë në drejtim të zgjerimit të rrjetit dhe diversifikimit të mënyrave të mbështetjes për filmin”, tha ndër të tjera drejtuesi Çitaku, me rastin e pres konferences së përbashket ku u publikuan edhe projektet që fituan mbështetjen e rrjetit këte vit. 

Në mesin e projekteve filmike të cilat do të mbështeten financiarisht nga Rrjeti Kinematografik i Evropës Juglindore, është filmi kosovar “Kthimi ne mal” nga regjisorja Antoneta Kastrati.  

Ndër të tjera, Rrjeti synon krijimin e një hapësire e cila rritë bashkëpunimin dhe larmishmërinë në prodhimet kinematografike të vendeve të Evropës Juglindore. 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments