‘Exil’

‘Exil’ by Visar Morina nominated for Golden Globes 2021

 

Kosovo nomination for the Oscars, the film ‘Exil’ by Visar Morina is a candidate to be nominated for the Golden Globes that will be held on February 28.

The Golden Globe article paraphrases the director by stating that the film is partly autobiographical - Visar was 15 years old when he migrated to Germany. However, Visar elaborates that the film presents something even more universal than just the experience of an immigrant: “As for Xhaferi, I believe that any person, not just a stranger, can end up in his situation. You do not have to leave your village or hometown to understand this. "

The year after Exil had its world premiere in Sundance and the European one in Berlinale, to later win the Heart of Sarajevo, the main prize of the Sarajevo festival. In October, Visar Morina's film was selected by the selection committee to be Kosovo's nomination for the Best International Feature category at the Oscars.

The film follows Xhaferi, originally from Kosovo (played by Misel Maticevic), a chemical engineer living in Germany who suspects he has been targeted by his racist colleagues.

Golden Globe article on Exile:

https://www.goldenglobes.com/articles/exile-kosovo

 

‘Exil’ nga Visar Morina kandidat për Golden Globes 2021

Propozimi i Kosovës për Oscars, filmi ‘Exil’nga Visar Morina është kandidat për tu nonimuar edhe për Golden Globes që do të mbahen me 28 shkurt.

Artikulli i Golden Globes parafrazon regjisorin duke theksuar se filmi është pjesërisht autobiografik - Visari ishte 15 vjeç kur migroi në Gjermani. Megjithatë Visari elaboron që filmit paraqet diçka edhe më univerzale se sa vetëm përvojën e një emigranti: “Për sa i përket Xhaferit, unë besoj se çdo person, jo vetëm një i huaj, mund të përfundojë në situatën e tij. Nuk është e domosdoshme të largoheni nga fshati ose vendlindja juaj për ta kuptuar këtë. "

Vitin që lam pas Exil-i pati premierën botërore në Sundance dhe atë evropiane në Berlinale, për ta fituar më vonë Zemrën e Sarajevës, çmimin kryesor të festivalit të Sarajevës. Në tetor filmi i Visarit Morinës u zgjodh nga komiteti selektues që të jetë propozimi i Kosovës për kategorinë Best International Feature të Oscars.

Filmi përcjellë Xhaferin me origjinë nga Kosova (luajtur nga Misel Maticevic), një inxhinier i kimisë që jeton në Gjermani i cili dyshon që është bërë shënjestër e kolegëve të tij racistë.

Artikulli i Golden Globes për Ekzilin:
https://www.goldenglobes.com/articles/exile-kosovo

Leave your comments

Post comment as a guest

0
terms and conditions.

Comments